Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto dobrovoľne udeľujete svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosti Drezvon s.r.o., Andreja Kubinu 3194/5, 917 01 Trnava, IČO: 44428855 (ďalej len “Správca”), a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Svoj súhlas poskytujete pre účely elektronickej komunikácie, tj. Poskytovanie informácií elektronickou poštou či telefonicky.
Rozsah spracovanie Vašich osobných údajov je totožný s rozsahom údajov obsiahnutých v tomto formulári, tj. Meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo, prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré nám oznámite.

Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete na dobu 36 mesiacov od jeho udelenia.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to v písomnej podobe doručením na adresu pre doručovanie spoločnosti Drezvon s.r.o., alebo elektronicky na e-mailovej adrese drezvon@ drezvon.sk. Správca bude s Vašimi osobnými údajmi nakladať zodpovedne v súlade s platnými právnymi predpismi. Na webových stránkach Správcu sú dostupné podrobné informácie o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb, vrátane uvedenia ďalších práv s týmto spracovaním spojených.

Ak máte za to, že s Vašimi osobnými údajmi nakladá Správca v rozpore so zákonom, môžete ho kedykoľvek požiadať o nápravu, a to na e-mailovej adrese drezvon@drezvon.sk.

Zavrite ťuknútím na tmavé miesto.

Filter produktov nájdete úplne dole
(žlté tlačidlo "kategórie produktov").